Co-chomhairleachadh Poblach Plana Nàiseanta na Gàidhlig 2023-2028

0%
National Gaelic Language Plan 2023-2028 Public Consultation
 
Tha a’ cho-chomhairleachadh phoblach seo fo Earrann 2 de dh’Achd na Gàidhlig (Alba) 2005 a’ foillseachadh an dreachd den cheathramh Plana Nàiseanta na Gàidhlig airson beachdachadh agus beachdan. Thathar a’ cur fàilte air freagairtean. Thèid beachdachadh orra uile agus fiosraichidh iad an ath eagran den Phlana a thèid a chur gu Ministearan na h-Alba airson an aonta / This public consultation under Section 2 of the Gaelic Language (Scotland) Act 2005 introduces the draft of the fourth National Gaelic Language Plan for consideration and comment. Responses are invited, all will be considered and these will inform the next iteration of the Plan which will be submitted to the Scottish Ministers for their approval. 
 
Brùth air an dealbh airson PDF den dreachd phlana a leughadh / Click on the image to read a PDF of the draft plan:


 

Gheibhear na ceistean air an ath-dhuilleag / You will be able leave your feedback on the next page.

Bidh an ùine Co-chomhairleachaidh Phoblach fosgailte gu 5f air 26 Iuchair 2022The Public Consultation period will be open until 5pm on 26 July 2022. 

Thèid seachd-deug tachartas a chumail air feadh na dùtcha gus fiosrachadh a thoirt seachad mu dreachd a’ phlana / Seventeen events will be held across the country to present information about the plan in its draft formClàr / Register @ Eventbrite
 
Leugh mar a bhios sinn a' cleachdach ur fiosrachadh an seo / Read how we will use your information here.